Användarvillkor för tjänst från Preactly AB

Du har genom din arbetsgivare (eller, i förekommande fall, uppdragsgivare) givits möjligheten att använda de av Preactly AB:s tjänster som din arbetsgivare träffat avtal med Preactly AB om. Du kan även ha erbjudits möjligheten att använda, testa eller utvärdera tjänster för olika ändamål genom avtal direkt med Preactly.

Genom att börja använda tjänsten, accepterar du dessa villkor. Om du inte accepterar villkoren, ska du inte använda tjänsten.

 

1 Parterna och deras ingångna avtal

1.1        Preactly AB, 559203-9415 (”Preactly”) tillhandahåller molnbaserade webbtjänster (” tjänsten”) riktade till organisationer som vill arbeta hälsoförebyggande.

1.2        Tjänsten tillhandahålls som huvudregel endast till användare vars arbetsgivarare ingått avtal med Preactly. Användning förutsätter då dels ett avtal mellan organisationen och Preactly, dels ett avtal mellan den enskilde medarbetaren, vilket inkluderar anställda, inhyrd personal och konsulter (”användaren” eller ”du”). Det senare utgörs av dessa villkor och Preactly har då även ingått ett avtal med din arbetsgivare.

1.3        Om du har fått tillgång till tjänsten direkt från Preactly ska dessa villkor gälla samt vad som framgår av varje separat ingånget avtal mellan dig som användare och Preactly.

1.4        Din möjlighet att använda tjänsten är beroende av att din arbetsgivare följer sina skyldigheter i avtalet med Preactly AB eller, om du slutit avtal direkt med Preactly, att du följer dina skyldigheter enligt det avtalet.

 

2 Tjänstens innehåll och Preactlys ansvar

2.1        Preactly erbjuder i tjänsterna undersökningar som främst fokuserar på upplevelsebaserade frågor. Tjänsterna hjälper dig att kartlägga en nulägesbild av områden som vetenskapligt har bevisats kunna bidra till välmående. Utifrån dina svar ges en direkt kort återkoppling och du får stöd i att göra aktiva val i hur du vill förhålla dig till återkopplingen.

2.2        Arbetsgivare kan i visa fall ha egna frågemoduler med i tjänsten. I dessa fall gäller inte vad som står i 2.1 och de immateriella rättigheterna enligt 3.1 kan ägas av annan part än Preactly.

2.3        Preactly verkar inte inom hälso- och sjukvård. Det innebär att tjänsterna inte på något vis ställer diagnoser eller kommer med medicinska råd. Tjänsterna är inte heller avsedda att användas för att på något vis rehabilitera eller behandla sjukdom eller skada. Den information du som användare erhåller via tjänsterna ska därför inte användas som ett substitut för råd, undersökning eller behandling från hälso- och sjukvård eller andra professionella inom yrken inom de områden tjänsterna täcker.

2.4        Preactly ger ingen garanti för att användarens egna förväntningar på resultat av användandet av tjänsterna kommer att uppnås.

 

3 Användning och tillgänglighet

3.1        Samtliga immateriella rättigheter i tjänsterna inklusive allt innehåll ägs eller licensieras av Preactly. Användare får en icke-exklusiv och icke-överförbar rätt att använda tjänsterna med det material som vid var tid presenteras där.

3.2        Den tillåtna användningen är enbart för användarens personliga och icke-kommersiella bruk. Den upplåtna rätten att använda Tjänsten omfattar inte rätt att mångfaldiga material i Tjänsten eller att för andra förevisa Tjänstens innehåll i privata eller publika sammanhang. Användaren är medveten om att tjänsterna innehåller material till vilket Preactly äger de immateriella rättigheterna och att detta material är skyddat av svensk lag.

3.3        Webbtjänsten får inte användas av barn under 16 år. Användare som är under 18 år ska ha tillstånd från målsman att använda tjänsten.

 

4 Användarens förpliktelser

4.1        Användare får inte låta någon annan använda sin personliga inloggningslänk eller sitt användarkonto.

4.2        Användare ansvarar för att förvara erhållna inloggningsuppgifter på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem, samt att vidta åtgärder om användaren misstänker att någon fått obehörig åtkomst.

4.3        Användare ansvarar själv för den utrustning som krävs för att kunna använda webbtjänsten liksom för eventuella kommunikationskostnader som uppstår vid användning av tjänsterna.

4.4        Du får inga andra rättigheter till tjänsten än de som framgår av detta avtal. Du har därför inte rätt att:

  1. kringgå någon av tjänstens tekniska begränsningar
  2. ta isär koden för tjänsten (dvs. utföra s.k. reverse engineering eller dekompilera tjänsten), förutom och endast i den utsträckning detta, trots denna begränsning, är uttryckligen tillåtet enligt svensk lag
  3. använda tjänsten på något sätt som strider mot svensk rätt eller de instruktioner som lämnats av din arbetsgivare

4.5        Användare ansvarar för att inte använda tjänsterna på annat än anvisat sätt eller orsaka skada på dem.

 

5 Stängning, avregistrering och uppsägning av konto

5.1        Användare som bryter mot dessa användarvillkor kan av Preactly tilldelas en varning med uppmaning till rättelse. Denna varning även kan i förekommande fall meddelas till den part Preactly har ingått avtal med och som tillhandahåller tjänsten för användaren. Om Användaren inte snarast vidtar rättelse så har Preactly rätt att stänga och avregistrera användarens konto.

5.2        Preactly förbehåller sig rätten att omedelbart och utan föregående meddelande ta bort länkar, publicerad profil, information och kommunikation som strider mot användarens åtaganden i användarvillkoren.

5.3        Avtalet gäller så länge din arbetsgivare har avtal med oss eller om du som användare fått tillgång till tjänsten direkt från Preactly enligt vad som då separat överenskommits.

 

6 Ersättning

6.1        Användarens användande av tjänsten förutsätter att användarens arbetsgivare betalar för tjänsten i enlighet med det avtal som ingåtts mellan arbetsgivaren och Preactly. Användaren ska därför inte ersätta Preactly för användande i enlighet med dessa villkor.

6.2        Har du som användare fått tillgång till tjänsten direkt från Preactly gäller vad som separat överenskommits vid det tillfället.

 

7 Användargenererat innehåll

7.1        Om användare, själv eller på uppmaning av Preactly skapar innehåll inom ramen för tjänsterna (”Användardata”) erhåller Preactly en royaltyfri, evig, oåterkallelig, överlåtbar, sub-licensierbar, icke-exklusiv licens att använda och bearbeta sådana användardata med de begränsningar som framgår av upphovsrättslagen (1960:729).

7.2        Licensen innefattar en rätt för Preactly att på en aggregerad nivå använda Användardata i marknadsförings och forskningssyften. Härvid får endast anonymiserade data användas av Preactly i sådana syften.

 

8 Behandling av personuppgifter

Genom att använda tjänsten kan dina personuppgifter komma att behandlas av såväl din arbetsgivare som av Preactly. Av vår integritetspolicy, framgår hur vi behandlar dina personuppgifter och dina rättigheter.

 

9 Sekretess

Preactly förbinder sig att under avtalstiden och därefter att behandla all användardata strikt konfidentiellt. Preactly förbinder sig vidare att vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att anställd, konsulter eller underleverantörer använder eller avslöjar användardata för utomstående.

När du använder Preactly via din arbetsgivare så är dina svar anonyma för din arbetsgivare. Arbetsgivaren får bara del av övergripande resultat på gruppnivå.

 

10 Kundtjänst

Preactly tillhandahåller support för ärenden som avser användningen av tjänsterna i enlighet med anvisningar på preactly.com

 

11 Ansvarsbegränsning

11.1     Preactlys ansvar gentemot användare enligt dessa användarvillkor är begränsat till skador som orsakats genom grov vårdslöshet från Preactlys sida. Preactly är i inget fall ansvarigt för indirekt skada.

11.2     Preactly garanterar inte att tjänsterna fungerar utan avbrott eller fel.

11.3     Preactly förbinder sig att i möjligaste mån informera Användare före underhållsarbeten och uppdateringar.

 

12 Ändringar

12.1     Preactly förbehåller sig rätten att när som helst, antingen på egen hand eller om lagar och förordningar kräver detta, ändra dessa användarvillkor, varpå de på nytt behöver accepteras.

12.2     Preactly har rätt att ändra innehållet i tjänsterna utan att i förväg inhämta användarens godkännande.

 

13 Länkar till tredje part

13.1     I tjänsten eller på Preactlys webbplatser (såsom preactly.com) kan det finnas länkar till tredje part och andra webbplatser. Preactly ansvarar inte för informationen på de webbplatser som länkarna hänför sig till och inte heller för deras tillförlitlighet och funktion. Preactly ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av att användaren genom länkning besöker andra webbplatser.

 

14 Tillämplig lag – tvist

14.1     Svensk lag ska tillämpas på dessa användarvillkor.

Användarvillkoren uppdaterades senast 191010